Wie zijn wij ?

Wie zijn wij ?

De CDSCA is een openbare dienst, die werd opgericht door de Wet van 10 april 1973.
Art. 3 §1 stelt :"De Centrale Dienst heeft tot opdracht te voorzien in de sociale en culturele behoeften van het Ministerie van Landsverdediging".
statuten2.jpg
§2 voorziet de mogelijkheid voor de Koning te bepalen welke sociale en culturele behoeften onder de werkzaamheid van de Centrale Dienst vallen en wie er voor in aanmerking komt. Het KB van 10 januari 1978 somt in art 1 de activiteitensectoren op, nml. :

  • de culturele actie;
  • de organisatie van vakanties;
  • de bouw en verhuring van woningen;
  • de levering van goederen en diensten aan de eenheden in operaties en op oefening;
  • de sociale dienstverlening;
  • advies in sociale zaken.

Momenteel worden zowel de Wet als het Koninklijk Besluit herzien. Het betreft voornamelijk de aanpassing van de categorieën van gerechtigden (o.m. de militairen met het statuut van beperkte duur,veteranen... ) en de opdrachten van het organisme ( bv. de commerciële voordelen , de commerciële goederen en diensten ,... )

Het Beheerscomité heeft deze herziening gefinaliseerd begin 2017 en het dossier is thans voor goedkeuring voorgelegd aan de verschillende tussenkomende instanties zoals de Inspectie van Financiën, de Minister van Defensie , de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting evenals de syndicaten.

Infocom