Privacyverklaring

Download Privacyverklaring Sociale Dienst

Waarom en hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens ?

Wij verzamelen jouw gegevens om je op de snelst mogelijke en meest efficiënte manier te kunnen helpen. We hanteren hierbij de volgende principes:

 • We bewaren jouw gegevens in functie van een welbepaald doel (financiële steun, aanvraag sociaal verslag, informatie met betrekking tot jouw rechten,…)
 • We bewaren enkel de gegevens die we nodig hebben voor de behandeling van jouw vraag
 • We bewaren jouw gegevens in een beveiligde databank

In de meeste gevallen zullen we jouw gegevens enkel bewaren nadat je hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Wanneer je van ons een sociale lening krijgt, stellen we een leningsovereenkomst op, zonder dat we hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben.

Indien we jouw gegevens kregen van jouw werkgever (vb. in geval van een arbeidsongeval,..) gebeurde dit zonder jouw voorafgaandelijke toestemming en kan je op elk moment vragen om jouw gegevens te laten wissen uit onze databank.

Welke gegevens verzamelen wij ?

Naargelang de vraag die je aan onze dienst stelt, kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, burgerlijke stand
 • Stamnummer
 • Rijksregisternummer
 • Identiteitskaartnummer
 • Bankrekeningnummer

Wanneer geven we jouw gegevens door ?

Wanneer je ons vraagt om een sociaal verslag op te maken waarin we een advies aan de militaire overheid formuleren, worden jouw gegevens overgemaakt aan de dienst die bevoegd is om te beslissen over jouw aanvraag (mutatie, logement,..) en aan jouw Korpscommandant.

Als je een sociale lening kreeg van ons, en je betaalt deze niet correct of op tijd terug, dan kan het zijn dat we je gegevens overmaken aan onze juridische dienst, een deurwaarder of een advocaat.

In alle andere gevallen geven we jouw gegevens nooit door aan andere personen of diensten zonder dat je ons hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Hoe lang houden we jouw persoonsgegevens bij ?

Jouw persoonsgegevens worden vernietigd 3 jaar na het laatste contact met onze dienst.

Indien je bij ons een sociale lening kreeg, wordt jouw leningscontract vernietigd 10 jaar na de volledige terugbetaling van de lening bij onze dienst (wettelijke verplichting).

Indien we jouw gegevens zonder jouw uitdrukkelijke toestemming hebben verwerkt (vb. in geval van een arbeidsongeval,..), worden ze vernietigd indien je na 3 maanden geen contact hebt opgenomen met onze dienst.

Na vernietiging worden jouw gegevens op een anonieme manier gebruikt voor het bijhouden van statistieken.

Wat zijn jouw rechten ?

Als cliënt van de sociale dienst heb je recht op:

 • Inzage in jouw persoonsgegevens en het bekomen van een kopie van deze gegevens
 • Verbetering en aanvulling van jouw persoonsgegevens
 • De onmiddellijke verwijdering van jouw persoonsgegevens:
  • Indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verwerkt
  • Als je jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens terug intrekt
  • Als je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten
  • Als we wettelijk verplicht worden om jouw gegevens te verwijderen
 • Stopzetting van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Bekomen van jouw persoonsgegevens onder een digitale vorm zodat je deze eventueel kan overdragen aan een andere dienst

  Vragen, opmerkingen of klachten?

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten neem je best eerst contact op met de directie van de sociale dienst:

 • Telefonisch: 02/264 60 47
 • Via e-mail: ssd@cdsca.be
 • Per brief : CDSCA-Sociale Dienst Directie, Bruynstraat 1, 1120 Brussel

In geval van een klacht kan je ook rechtstreeks contact opnemen met onze Data Protection Officer:

 • Via e-mail: dpo@cdsca.be
 • Per brief : CDSCA-Algemene Directie-DPO, Bruynstraat 1, 1120 Brussel

Indien je niet tevreden bent over de behandeling van jouw klacht, kan je terecht bij de Gegevensbeschermingautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
02 274 48 00
contact@apd-gba.be

 
Social service