Rechten & Plichten

De richtlijnen

De rechten en plichten van de kandidaat-huurders zijn vervat in het 'Reglement van Toekenning', evenals in het 'Huurreglement', toegevoegd aan het huurcontract.

  • Het Huurreglement stelt de respectievelijke rechten en verplichtingen vast van de CDSCA en van zijn huurders, met inachtname van de wet van 20 februari 1991 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huurovereenkomsten, de woninghuurwet. CONCEPT HUUROVEREENKOMST
  • REGLEMENT VAN TOEKENNING
  • Rechthebbenden betalen een huurprijs die lager ligt dan in de privésector. Als men als niet-rechthebbende een woning voor korte tijd kan huren bij CDSCA, betaalt men een basishuurprijs die 10% hoger ligt dan deze van de rechthebbenden.
    De basishuurprijs verhoogt bijgevolg met 10% vanaf het moment dat de huurder geen rechthebbende meer is. Indien de huurder nalaat dit te melden, zal de verhoogde huurprijs met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf de datum dat de huurder opgehouden is rechthebbende te zijn. Bovendien wordt dit beschouwd als een wanprestatie zoals in art. 12, die aanleiding geeft tot een wederverhuringsvergoeding.
  • De kosten voor de plaatsbeschrijvingen worden elk voor de helft door de partijen gedragen, het aandeel van de huurder bedraagt 50,00 euro.

 
Housing